RIMORKIO TËRHEQËSE PËR MTK SUPER SPECIAL GREEN DHE MONDIAL

Featured

Dimensionet 1100 x 1400 mm
Kapaciteti bartës 500 kg
Rrotat 500-10 ose 500-12

Share